ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

🙏 พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

◾โดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

◾วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10.00 น.

◾ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี