ประวัติคณะ

ปี 1994

ปี 1994 มติที่ สสท.19/1994, 10/10– รับหลักการให้คณะธรรมทูตคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีสภาพเป็นคณะ (Society) มิใช่กลุ่มส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูต (สามัญ 21-23/03/94 หน้า 22-23)

ปี 1994 มติที่ สสท.27/1994, 10/10 – รับรองธรรมนูญของคณะธรรมทูตคาทอลิกแห่งประเทศไทย และให้ทดลองปฏิบัติชั่วคราวเป็นเวลาสามปี โดยแก้ไขเรียบเรียงใช้ภาษาใหม่แล้วส่ง Bureau ก่อนสิ้นปีนี้ (1994) (สามัญ19-22/09/94 หน้า 12)

 

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ประวัติคณะ

ปี 1983

ปี 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโตมาร์ตีโนได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่องการเป็นธรรมทูต กฎหมายใหม่ของพระศาสนจักรได้เน้นจิตตารมณ์การเป็นธรรมทูต การที่สภาฯได้พิจารณาเรื่องการเสริมสร้างพระศาสนจักรในประเทศไทยให้พึ่งตนเองได้จึงเป็นการดีแต่จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคริสตชนมีจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูตเรื่องพระสงฆ์-นักบวช ให้พระสงฆ์นักบวชมีจิตตารมณ์การเป็รธรรมทูตอย่างลึกซึ้ง ขอให้เน้นชีวิตฝ่ายจิตของครอบครัวคาทอลิกและการแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนา (วิสามัญ 17-19พ.ค.1983 หน้า 6)เน้นการเป็นธรรมทูตตามแนวคิดของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (สามัญ 7-10ก.พ. 1984)
ประวัติคณะ

ปี 1984-1985

1984-1985 ชมรมนักบวชชาย-หญิง เสนอผลศึกษาพระดำรัสของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (อาสนวิหารอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 1984) สมาชิกของพระศาสนจักรต้องมีส่วนร่วมในภารกิจแห่งการเป็นธรรมทูต (สามัญ 25-28 ก.พ. 1985 หน้า 4 ข้อ 8)