ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฏิญาณตนครั้งแรก

ขอแสดงความยินดีกับ
1. สามเณร มัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่งท้าว สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ
2. สามเณร มีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง สัตบุรุษ วัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
25 ตุลาคม ค.ศ. 2022 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต คณะธรรมทูตไทย
ณ วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ

Avatar

sunday

About Author