บทความอื่น ๆ

บทความของซีสเตอร์เซเวียร์

เมื่อตื่นนอน ก่อนทำงาน ก่อนเข้านอน

“จงมอบทุกสิ่งแด่พระเป็นเจ้า และพระองค์จะทำทุกสิ่งเพื่อท่าน.

จงวางใจพระเจ้าเถิดจะเกิดผล     กระทำตนสุดดีที่ปรารถนา

จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลา                      ไร้โรคาพาลภัยไกลมลทิน

 

          จงเสาะหาความสุขใจในพระเจ้า  ด้วยการเฝ้าสรรเสริญเป็นนิจศีล

พระองค์จะประทานให้ดั่งใจจินต์           ให้ท่านยินดียิ่งสิ่งประทาน

          จงถวายตัวแด่พระเจ้าไว้              จงวางใจจงรักเป็นหลักฐาน

แล้วพระองค์จะทรงดลบันดาล              ให้ผลงานดีนี้ชื่นชวน

          ปรากฏเห็นเด่นแจ้งดดุจแสงสว่าง ส่องกระจ่างโรจน์แรงทุกแหล่งถ้วน

ความชอบธรรมของท่านนั้นใช่มั่นคง      จักปลอดปลงไม่ทนนาน

                                                                             สดด.37:2-11

จงหลีกหนีความชั่ว จงแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกกาลเทศะทุกๆวันเวลา และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน ถ้าท่านนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์

 

 

 

 

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่น ๆ

กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน ซ.เวโรนีกา
บทความอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค กับ TMS

พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค กับคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย พันธกิจ: “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”         พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการรับผิดชอบฝ่ายงานพันธกิจการแพร่ธรรมและการริเริ่มก่อตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (บันทึกการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ 20-23ก.พ. 1989 หน้า 4,6)  พระคุณเจ้าได้ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างกระตือรือร้นและอย่างใกล้ชิด ในการจัดอบรม การเข้าเงียบประจำปี แม้กระทั่งการขับรถยนต์ในระยะทางที่ไกลและลำบากด้วยตัวท่านเองเพื่อออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจ