งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา

งานอภิบาลและแพร่ธรรมเขตพระตะบอง

ซิสเตอร์ เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

 

ซิสเตอร์ มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

 

ซิสเตอร์ กัลยา ฉัตรบรรยงค์

 

 

Avatar

sunday

About Author