งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศไทย

งานอภิบาลและแพร่ธรรมเขตอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประวัติศูนย์คาทอลิกเชียงแสน โดยสังเขป

วัดต่างๆ เขตศูนย์คาทอลิก อ.เชียงแสน

1. วัดแม่พระฟาติมา หมู่บ้านแม่แอบ : อ.เชียงแสน 


กลุ่มคริสตชน ประกอบด้วยชนเผ่า ลาหู่,จีนฮ่อ จำนวน 7 ครอบครัว 15 คน วัดสร้างโดย ค.พ.ใชยศักดิ์ ศรีทิพย์อาสน์ ปี 2536 ราว 17 ปีที่ผ่านมา เมื่อค.พ.ไชยศักดิ์ได้โยกย้ายไป ต่อมา ค.พ.ธงชัย สุวรรณใจ ได้เป็นเจ้าอาวาสรับผิดชอบ ในปี 2002 ค.พ.วิบรูณ์ ลิขิตธรรม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบมา จนถึงปัจจุบัน มิสซาประจำทุกวันอาทิตย์ สำหรับชาวบ้านในหมู่บ้าน

2. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์


สร้างมาเมื่อ 2537 ราว 16 ปีที่ผ่านมา กลุ่มคริสตชนเป็นเผ่าอาข่า จำนวน 25 ครอบครัว คาทอลิก 28 คน มีมิสซาประจำทุกวันอาทิตย์

3. วัดนักบุญยูลีอันนา


 สร้างมาเมื่อปี 2539 ราว 14 ปี ที่ผ่านมาเริ่มก่อสร้างโดย ค.พ.ธงชัย กลุ่มคริสตชนเป็นชนเผ่าลาหู่ จำนวน 12 ครอบครัว 25 คน มีมิสซาประจำทุกวันอาทิตย์

4. วัดพระเมตตา


จะเป็นวัดศูนย์กลางของศูนย์คาทอลิกเชียงแสน ซึ่งวัดหลังปัจจุบันนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นหอพัก สำหรับเด็กได้มาอยู่รวมกัน

5.วัดซางตาครู้ส หมู่บ้านเวียงหมอก อ.เชียงของ


อยู่ในช่วงของการดำเนินงานก่อสร้างวัดน้อยในหมู่บ้าน คริสตชนเผ่าอาข่า 2 ครอบครัว เดือนละครั้งมาทำมิสซางานแพร่ธรรมที่แนวชายแดนฝั่งลาว หมู่บ้าน ดอยงาม เผ่าอาข่า มีปัญหาอุปสรรคการแพร่ธรรมในฝั่งลาว ทางการไม่ยอมรับศาสนาคริสตังค์

Avatar

sunday

About Author