สมาชิกคณะ

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985
สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9, 08-7323-9236
อีเมล boyzeeyooh@gmail.com
คติพจน์ จงร่าเริงยินดีเสมอ (1ธส 5:16)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
13 ส.ค. 2011

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
11 ส.ค. 2012

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี
20 ก.ค. 2013

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
10 พ.ค. 2014

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
30 เม.ย. 2016 เข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
18 ม.ค. 2017 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
05 พ.ค. 2014 – 29 เม.ย. 2016 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
30 เม.ย. 2016 – 14 ก.ย. 2017 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
15 ก.ย. 2017 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลซินจู๋ ไต้หวัน
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว