ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมดำนา ของเด็กๆศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น.

ส่งเสริมให้เด็กร๔จักคุณค่าของข้าว. และสนองต่อ สมณสาสน์ Laudato si. การรักโลก ที่พระเจ้าสร้าง. การใช้ทรัพยากรอย่างรูคุณ. ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น